Kako se zove niza alkana?

Naziv ostalih članova niza alkana sadrže korene grčkih (ređe latinskih) brojeva koji označavaju broj ugljenikovih atoma na koje se dodaje nastavak –AN.

Kakva je razlika između alkana i alkane?

Nezasićeni ugljovodonici – alkeni i alkini imenovanje alkena: važe ista pravila kao i za alkane, a pored toga mora i da se obeleži položaj dvostruke veze u molekulu. Obeležavanje ugljenikovih atoma u osnovnom nizu počinje sa onog kraja niza kome je bliža dvostruka veza. 1. Imenovati sledeće alkene: 2.

Šta su derivati alkana sa račvastim nizovima?

Drugim rečima, alkani sa račvastim nizovima smatraju se derivatima alkana sa normalnim nizovima. Zato i dobijaju imena prema svom roditelju, ugljovodoniku sa najdužim normalnim nizom.

Kako su ovi izomeri poznati kao derivati alkana?

— Svi izomeri se smatraju kao da su izvedeni iz normalnih ugljovodonika (sa usvojenim trivijalnim imenima), „roditelja jedinjenja“, čiji su vodonikovi atomi zamenjeni raznim alkil-grupama. Drugim rečima, alkani sa račvastim nizovima smatraju se derivatima alkana sa normalnim nizovima.